Završene on-line konzultacije za pripremu novog Akcijskog plana

On-line konzultacije u procesu izrade novog Akcijskog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za razdoblje 2022. do 2025. godine završene su 26. srpnja. Do tog datuma predstavnici nacionalnih vijeća manjina, stručnjaci i svi zainteresirani građani su mogli poslati sugestije i komentare na radnu verziju Akcijskog plana koji je nastao u okviru pregovaračkog procesa za Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava.

Posebna radna skupina kojom rukovodi ministrica za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije Gordana Čomić, sastavljena od predstavnika mjerodavnih institucija, nacionalnih vijeća nacionalnih manjina i organizacija civilnog društva, priprema prijedlog novog Akcijskog plana koji će biti temeljen, među ostalim, na Izvješću o napretku u procesu pristupanja Srbije Europskoj uniji, preporukama Četvrtog mišljenja Savjetodavnog odbora o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina te zaključcima i preporukama Ex post analize o realizaciji Akcijskog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.
Prvi sastanak Posebne radne skupine za pripremu teksta Prijedloga Akcijskog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina održan je 20. prosinca 2021. u Palači Srbija. Sastanku je u ime Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji prisustvovala predsjednica HNV-a Jasna Vojnić kao jedna od šest predstavnika nacionalnih manjina koje je izabrala Koordinacija nacionalnih vijeća nacionalnih manjina.
Akcijski plan je temeljen, među ostalim, na Izvješću o napretku u procesu pristupanja Srbije Europskoj uniji, preporukama Četvrtog mišljenja Savjetodavnog odbora o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina te zaključcima i preporukama Ex post analize o realizaciji Akcijskog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.
Akcijski plan sadrži 11 poglavlja: I. Osobni statusni položaj; II. Zabrana diskriminacije; III. Oblast kulture i medija; IV. Sloboda vjeroispovesti; V. Uporaba jezika i pisma; VI. Obrazovanje; VII. Demokratska participacija; VIII. Odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru i javnim poduzećima; IX. Nacionalna vijeća nacionalnih manjina; X. Ekonomski položaj pripadnika manjinskih zajednica i XI. Međunarodna suradnja.

Opći cilj Akcijskog plana je dalje unapređenje sustava zaštite individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u skladu s europskim standardima i poboljšanje uvjeta za dosljedniju primjenu propisa, koji će pridonijeti djelotvornijem sudjelovanju pripadnika manjina u javnom životu i većoj održivosti mehanizama i sustavnih garancija u oblastima koje se odnose na ostvarivanje njihovih prava.

Potporu postupku pripreme Prijedloga pružio je Ured Vijeća Europe u Beogradu u okviru projekta »Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji« koji je dio zajedničkog programa Europske unije i Vijeća Europe »Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019. – 2022.« uz čiju je potporu pripremljena i Ex post analiza i osigurana stručna potpora domaćih konzultanata.