Vitezovi hrvatskog jezika u Bačkoj

Sanja Vulić

Knjiga Vitezovi hrvatskog jezika u Bačkoj Sanje Vulić ne teži potpunu prikazu cjelokupne hrvatske književnosti u Bačkoj već sadrži opis jezičnih značajki pojedinih autora druge polovice 19. st. pa nadalje iz Bajskog trokuta i subotičkoga hrvatskoga književnoga kruga. Autorica na kraju iscrpne analize jezičnih odrednica na 150 stranica rukopisa i u preko 120 bilježaka, zaključuje da jezik autora tih krugova »sadrži sve bitne jezične i duhovne sastavnice hrvatskoga književnoga makrosustava.«

Bio – bibliografija

Sanja VulićSanja Vulić (Split, 1. svibnja 1957.), u rodnom je gradu završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij kroatistike diplomskim radom Etnici i ktetici u splitskoj i trogirskoj općini, te poslijediplomski studij smjera lingvistike magistarskim radom Struktura čakavskih dijalekatnih rječnika. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci disertacijom Tvorba imenica u gradišćanskohrvatskim čakavskim govorima. Do lipnja 2006. godine bila je zaposlena u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU u Zagrebu, od srpnja 2006. do studenoga 2007. godine kao docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a od prosinca 2007. godine docentica je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Na godišnjoj skupštini Hrvatskoga povijesnoga instituta u Beču, 7. prosinca 2007. godine, imenovana je voditeljicom toga Instituta.

Do sada je objavila 100 znanstvenih radova, 188 preglednih i stručnih radova te 303 rada pretežito popularno-znanstvenoga sadržaja u različitim časopisima, serijskim publikacijama, zbornicima i knjigama u Hrvatskoj i u inozemstvu, te dvije knjige: Govor Hrvatskoga Groba u Slovačkoj (Zagreb, 1999.), u suradnji s B. Petrović, i Hrvatski tisak u dijaspori (Zagreb, 2000.). Usto je jedan od autora Gramatike gradišćansko-hrvatskoga jezika koja je objavljena u Austriji (Željezno / Eisenstadt, 2003.). Izlagala je na 100 znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i u inozemstvu te još održala 105 javnih predavanja u domovini i dijaspori. Obavila je brojna terenska dijalektološka istraživanja hrvatskih govora u domovini i staroj dijaspori (Austrija, Mađarska, Slovačka, Rumunjska, Srbija). Također je istraživala govor Hrvata u Bugarskoj koji su podrijetlom iz Janjeva na Kosovu te govor Hrvata u Boki kotorskoj.

Urednica je znanstvene biblioteke Condicio linguae te biblioteke Hrvatski pisci u inozemstvu Naklade Tusculum iz Zagreba. U suradnji s dr. sc. Robertom Hajszanom iz Gradišća u Austriji, pokrenula je biblioteku Panonskoga ljetopisa Hrvatski pisci u svijetu, u kojoj je do sada objavljene tri knjige.

Od godine 2002. do 2005. godine imala je, kao vanjski suradnik, na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu kolegij Jezično-stilske vježbe. Isti je kolegij ponovo držala u zimskom semestru akad. god. 2007./2008. Na istom je fakultetu od 2005. do 2007 godine. imala kolegij Kultura govora i pisanja, od 2006. ima kolegij Hrvatska dijalektologija, a od 2008. godine i kolegij Hrvatski identitet u europskom kontekstu. Također od 2008. na znanstvenom smjeru diplomskoga studija Odjela za kroatologiju Hrvatskih studija drži kolegije Jezik Hrvata u dijaspori i Čakavska književnojezična baština.

Od 2005. do 2007. godine držala je, najprije kao kao vanjski suradnik, a poslije kao stalni zaposlenik, predavanja iz kolegija Hrvatski jezik 1 i Hrvatski jezik 2 na Odsjeku učiteljskoga studija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu. U 2007. i 2008. godine držala je predavanja i seminare iz Hrvatske dijalektologije na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, najprije kao stalni djelatnik Fakulteta, a od 1. prosinca kao vanjski suradnik. U siječnju 2007. godine držala je u Sinju predavanja iz povijesti jezika i dijalektologije na Studiju doškolovavanja učitelja razredne nastave Županije splitsko-dalmatinske (pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu).

Od 2007./2008. kao vanjski suradnik drži predavanja i seminare iz predmeta Hrvatski jezik 1 studentima glume na Odsjeku glume Umjetničke akademije u Splitu. U ljetnom semestru akad. god. 2005./2006., držala je, kao vanjski suradnik, na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru seminare iz povijesti hrvatskoga jezika studentima 2. godine, te seminare iz hrvatske dijalektologije studentima 3. godine. Na istom je Odjelu u ljetnom semestru 2006./2007. godine držala predavanja i seminare iz dijalektologije studentima 2. godine, također kao vanjski suradnik.

U srpnju 1999. držala je pozvana gostujuća predavanja na poslijediplomskom studiju smjera lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci; u travnju 2007.godine držala je pozvana gostujuća predavanja na poslijediplomskom doktorskom studiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu; u lipnju 2001. te u svibnju 2007. držala je pozvana gostujuća predavanja na Pedagoškoj akademiji u Željeznu u Gradišću u Austriji; usto u svibnju 2006. na Fakultetu za slavenske filologije na Sveučilištu svetoga Klimenta Ohridskoga u Sofiji u Bugarskoj; a u veljači i ožujku 2007. godine na Visokoj učiteljskoj školi Józsefa Eötvösa u Baji u Mađarskoj.

U svibnju 2005. držala je u Subotici u Bačkoj seminare iz hrvatskoga jezika i kulture za učiteljice u hrvatskim razredima u Bačkoj i Srijemu. U lipnju 2007. godine održala je na Filozofskom fakultetu u Splitu predavanje i jezične vježbe za nastavnike i studente hrvatskoga jezika s Visoke učiteljske škole Józsefa Eötvösa iz Baje u Mađarskoj. Izradila je program i bila voditeljica prve Ljetne škole hrvatske kulture Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, u Studijskom središtu u Skradinu. Također je na toj Ljetnoj školi održala dva predavanja.

Izradila je i provela u djelo program dvodnevnoga studijskoga putovanja (18. i 19. svibnja 2007.) na gradišćanskohrvatsko govorno područje u Gradišće u Austriji te u zapadnu Mađarsku sa studentima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i sa studentima kroatistike sa Sveučilišta u Zadru. Također je izradila i provela u djelo program trodnevne terenske nastave iz dijalektologije (od 18. do 20. siječnja 2008.) u istočnu Slavoniju i zapadni Srijem sa studentima kroatistike s Filozofskoga Fakulteta Sveučilišta u Splitu i sa studentima 2. i 3. godine Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu te program šestodnevne terenske nastave iz dijalektologije (od 25. do 30. travnja 2008.) u hrvatskim naseljima u Bačkoj i Rumunjskoj sa studentima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjelovala je u 19 televizijskih te u brojnim radioemisijama s jezičnom tematikom. Bila je i jezičnom savjetnicom pri izvedbama radiodrama na čakavštini u okviru Dramskoga programa III. programa Hrvatskoga radija te jezičnom savjetnicom pri priređivanju knjiga na južnočakavskom ikavskom dijalektu. Akcentuirala je više dijalekatnih zbirki pjesama, poslovica i ogleda govora, te dijalekatnih rječnika i tumača riječi. Recenzirala je veliki broj dijalekatnih rječnika, zatim jezikoslovnih monografija i zbornika, te pjesničkih i proznih zbirki. Također je recenzirala više od 40 znanstvenih i stručnih filoloških rasprava s različitom tematikom. Od siječnja 1992. do prosinca 2001. godine vodila je jezičnu rubriku mjesečnika Matica Hrvatske matice iseljenika. Istodobno je nekoliko godina u tom časopisu vodila rubriku o hrvatskom tisku u dijaspori. Od siječnja 2007. godine ponovo vodi jezičnu rubriku u istom časopisu. Od 2003. godine imala je redoviti serijal Govori Hrvata u Mađarskoj u časopisu Pogledi, periodičniku za kulturu i društvena pitanja Hrvata u Mađarskoj. Bila je članicom uredništva i jezična savjetnica pri priređivanju kritičkoga izdanja Sabranih djela Milana Begovića.

Redovito surađuje s Udrugom za potporu bačkim Hrvatima – Zagreb, također je članica Organizacijskoga odbora Dana Balinta Vujkova u Subotici. Od  2005. godine članica je uredništva časopisa Čakavska rič iz Splita. Od prvoga je broja članica uredništva znanstvenoga časopisa Modruški zbornik koji je pokrenut  2007. godine.