Grad Sombor financira nacionalna vijeća

SOMBOR – Nacionalna vijeća mađarske, hrvatske, njemačke i bunjevačke nacionalne zajednice dobit će iz proračuna Grada Sombora milijun dinara, a ta sredstva namijenjena su za financiranje rada nacionalnih vijeća tih zajednica. Odluku o tome tek trebaju donijeti vijećnici lokalne skupštine, a prije toga u obliku prijedloga i Gradsko vijeće, ali ona je bez primjedbi prošla javnu raspravu i očekuje se da će biti usvojena u obliku koji je dan u nacrtu. Ovom odlukom Grad Sombor samo ispunjava obvezu koja je lokalnim samoupravama propisana Zakonom o nacionalnim vijećima. Zakonom je utvrđeno i koji uvjeti moraju biti ispunjeni da bi neka nacionalna zajednica dobila sredstva, ali Grad Sombor je te uvjete proširio, pa je tako, uz mađarsku, hrvatsku i njemačku pravo na financiranje dobila i bunjevačka manjinska zajednica.
Nacrt odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava iz proračuna Grada Sombora za financiranje rada nacionalnih vijeća prvo je dobio pozitivno mišljenje Savjeta za međunacionalne odnose (u kome svog predstavnika ima i hrvatska zajednica), a od 17. srpnja do 5. kolovoza trajala je javna rasprava tijekom koje je bilo moguće dati primjede na ovaj Nacrt. Prema riječima načelnice Odjela za društvenu djetanosti Nevene Rosić, tijekom javne rasprave nije stigla niti jedna primjedba na Nacrt odluke.

»Prema Nacrtu odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava iz proračuna Grada Sombora za financiranje rada nacionalnih vijeća pravo na dodjelu sredstava imaju nacionalna vijeća čije je sjedište na teritoriju Grada Sombor, nacionalna vijeća koja predstavljaju nacionalnu zajednicu koja čini više od 10 posto stanovništva na teritoriju Grada Sombora prema posljednjem popisu stanovništva, te nacionalna vijeća koja predstavljaju nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj uporabi na teritoriju Grada Sombra. Prvi kriterij zadovoljava njemačka manjina, jer je sjedište njihovog nacionalnog vijeća u Somboru, više od 10 posto stanovništva na teritoriju Grada Sombor čini mađarska nacionalna zajednica, a mađarski i hrvatski jezik su u službenoj uporabi, tako da uvjete zadovoljavaju i ove dvije nacionalne zajednice«, kazala je Nevena Rosić, ističući da su pobrojani kriteriji definirani Zakonom o nacionalnim vijećima (članak 115), ali je Grad Sombor kriterije proširio kako bi veći broj nacionalnih zajednica mogao ispuniti uvjete za dodjelu sredstava.
»U Nacrt odluke dodan je i uvjet da sredstva iz proračuna mogu dobiti i nacionalna vijeća, ukoliko je Odlukom Skupštine grada Sombora utvrđeno da je ustanova kulture i obrazovanja od posebnog značaja za očuvanje, unaprjeđenje i razvoj kulturne posebnosti i očuvanja nacionalnog identiteta nacionalne manjine, a taj uvjet uz mađarsku manjinu zadovoljavaju i Bunjevci«, pojasnila je Rosićeva.
Za mađarsku nacionalnu zajednicu ustanove kulture od posebnog značaja su Muzej, Arhiv i Knjižnica, te Tehnička i Medicinska škola i Osnovna škola Nikola Vukićević, dok su za bunjevačku nacionalnu zajednicu ustanove kulture od posebnog značaja Muzej i Arhiv.
Milijun dinara, koliko će ukupno ove godine biti na raspolaganju nacionalnim vijećim pobrojanih nacionalnih zajednica, bit će raspoređeno na sljedeći način: Mađarsko nacionalno vijeće dobit će pol milijuna dinara, HNV 200.000 dinara, Bunjevačko nacionalno vijeće 175.000 i Njemačko nacionalno vijeće 125.000 dinara. Do ovog iznosa došlo se proračunom koji proistječe iz Nacrta odluke. Tako polovicu izdvojenog novca u jednakim dijelovima dabivaju sva četiri nacionalna vijeća koja na to imaju pravo. Preostala polovica se dijeli, i to na sljedeći način: polovica od tih preostalih 50 posto daje se nacionalnom vijeću čija je nacionalna zajednica na teritoriju Grada Sombora najbrojnija. Dalje, 30 posto se u jednakim dijelovima raspoređuje nacionalnim vijećima manjina čiji je jezik u službenoj uporabi u Somboru i 20 posto se u jednakim dijelovima raspoređuje nacionalnim vijećima ukoliko pripadaju nacionalnoj zajednici koja na teritoriju Grada Sombora ima ustanove kulture ili obrazovanja koje su za njih od posebnog nacionalnog značaja. Rješenje o rapoređivanju sredstava potpisat će gradonačelnica kada Odluka bude usvojena, uz prethodno pribavljeno mišljenje Savjeta za međunacionalne odnose. Sredstva će biti uplaćena na računa nacionalnih vijeća, ali se moraju koristiti na teritoriju Grada Sombora.

Javnoj raspravi koja je održana 5. kolovoza nazočili su predstavnici njemačke, mađarske i bunjevačke nacionalne zajednice.
»Mi jesmo po brojnu mala nacionalna zajednica, ali je sjedište Njemačkog nacionalnog vijeća u Somboru, tako da smo zadovoljili uvjet propisan zakonom. Očekujemo u Somboru i otvorenje Muzeja Podunavskih Švaba, koji će biti pri Gradskom muzeju Sombor tako da ćemo time steći još jedan od uvjeta za dodjelu ovih sredstava, te se nadam da će narednih godina to biti veći iznos od 125.000 dinara koliko smo dobili ove godine«, kaže predsjednik Njemačkog nacionalnog vijeća Mihael Plac.
»Iznos nije velik i morat ćemo ga mudro rasporediti. Pretpostavljam da će to biti obrazovanje, uporaba jezika, manifestacije od značaja za našu manjinsku zajednicu«, kazao je vijećnik Gradskog vijeća za područje nacionalnih manjina i vjerskih zajednica i predstavnik mađarske nacionalne manjine Szilárd Jankovics.