Javna rasprava u svezi s osnutkom Vijeća za međunacionalne odnose u Somboru

Odjel za društvene djelatnosti Gradske uprave Grada Sombora organizirao je danas, 28. listopada javnu raspravu o Odluci Grada Sombora za osnutkom Vijeća za međunacionalne odnose u Somboru. Nacionalna vijeća su bila pozvana dostaviti svoje prijedloge o izmjenama i dopunama predložene Odluke. Hrvatsko nacionalno vijeće je dostavilo ukupno četiri amandmana s obrazloženjima kojima bi se pojedini predloženi članci Odluke proširili. U ime Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji u javnoj raspravi sudjelovao međunarodni tajnik Darko Baštovanović koji je ujedno i jedan od kreatora amandmana.
Baštovanović je istaknuo da je za HNV iznimno važno adekvatno funkcioniranje lokalnih Vijeća za međunacionalne odnose iz više razloga, a jedan od najvažnijih jeste taj što se najveći dio manjinskih prava upravo konzumira na lokalnoj razini. Baštovanović je naglasio i da su Vijeća za međunacionalne odnose tijela koja imaju direktan kontakt s manjinskim zajednicama, a njihov je značaj u institucionalnome kontekstu utoliko veći jer se njihovi članovi biraju na prijedlog nacionalnih vijeća kao krovnih institucija manjinskih kulturnih samouprava.
Međunarodni tajnik je govoreći o amandmanima istakao da je neophodno da se odluke Vijeća za međunacionalne odnose više uvažavaju, da se intenzivira njihova komunikacija s nacionalnim vijećima kao vid međuinstitucionalne suradnje između lokalnih samouprava i manjinskih autonomija, ali isto tako da se članovi Vijeća iz redova manjinskih zajednica više uključuju u strateška planiranja i komunikaciju s matičnim državama.
Predstavnici lokalne samouprave su pozdravili amandmane koje su dostavila nacionalna vijeća nacionalnih manjina kao konstruktivne i usuglasili su se da će dio istih biti unesen u konačni tekst odluke.