JAVNI OGLAS za izbor ravnatelja Novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ

Raspisuje se javni oglas za izbor ravnatelja Novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ na mandatni period u trajanju od 4 (četiri) godine. Osim općih uvjeta utvrđenih pozitivnim zakonskim propisima, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

1. visoka stručna sprema, VII./1 stupanj, društvenog ili humanističkog smjera
2. najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva s navedenim stupnjem stučne spreme i
3. poznavanje hrvatskog jezika.
Kandidati su uz prijavu obvezni priložiti dokaze o ispunjavanju traženih posebnih uvjeta, kao i prijedlog programa rada Novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ za mandatni period.

Prijave, s kraćim živopisom na ovaj Javni oglas se podnose Upravnom odboru Novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ. Javni oglas će biti objavljen u tjedniku Hrvatska riječ i u listu Poslovi. Prijave se podnose osobno tijekom radnog vremena Novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ ili poštom na adresu sjedišta ustanove, 24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15./II, obvezno s naznakom »Javni oglas za izbor ravnatelja«. U postupku izbora ravnatelja sudjelovat će sve prijave pristigle u sjedište Novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ, najkasnije do 22. listopada 2021. godine do 16 sati, ukoliko se prijave predaju osobno, odnosno prijave koje se do konca navedenog datuma predaju putem pošte.
Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Predsjednik Upravnog odbora Novinsko-izdavačke ustanove „Hrvatska riječ“
Ladislav Suknović, dipl. pravnik