Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija i prvu godinu specijalističkog diplomskog studija Preventivna fizioterapija za Hrvate izvan RH

VUKOVAR – Stručno vijeće Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru raspisuje sljedeći natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija i prvu godinu specijalističkog diplomskog studija Preventivna fizioterapija za Hrvate izvan RH
Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru u akademskoj godini 2019./20. provodi upise u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija i prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Preventivna fizioterapija za Hrvate izvan RH na sljedeće studije:
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ TRGOVINE
Stručno zvanje: stručni prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije – trajanje tri godine (180 ECTS)
PREDDIPLOMSKI STRUČNI UPRAVNI STUDIJ
Stručno zvanje: stručni prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea) javne uprave – trajanje tri godine (180 ECTS)
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ FIZIOTERAPIJE
Stručno zvanje: stručni prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea) fizioterapije – trajanje tri godine (180 ECTS)
SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ PREVENTIVNA FIZIOTERAPIJA
Stručno zvanje: diplomirani fizioterapeut – trajanje dvije godine (120 ECTS)
Upisi će se provesti u skladu s dobivenim posebnim upisnim kvotama:

R. br. STUDIJ UPISNA KVOTA
1. Preddiplomski stručni Studij trgovine 10
2. Preddiplomski stručni Upravni studij 10
3. Preddiplomski stručni Studij fizioterapije 10
4. Diplomski stručni studij Preventivna fizioterapija 10
SVEUKUPNO 40

Posebne upisne kvote odnose se na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):
• na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Austriji, Srbiji, Sloveniji, Slovačkoj, Rumunjskoj, Sjevernoj Makedoniji, Mađarskoj, Italiji, Crnoj Gori, Češkoj, na Kosovu i u Bugarskoj) i
• na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

UVJETI ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKE STUDIJE:
1. Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru provodit će razredbeni postupak i rangiranje kandidata (NEĆE se provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU).
Razredbeni postupak za upis na preddiplomske stručne studije provodi se bez razredbenog ispita, a temelji se na vrednovanju ocjena iz srednje škole (opći uspjeh svih razreda srednje škole i na maturi).
Uspjeh pojedinog pristupnika u razredbenom postupku izražava se u bodovima. Boduje se opći uspjeh u svim razredima srednje škole, ovisno o prosječnoj ocjeni s 5, 4, 3 ili 2 boda te uspjeh na završnom ispitu (maturi), tako da je broj bodova jednak ocjeni ispita.
Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu nisu obvezni položiti ispite državne mature u svrhu upisa.

UVJETI ZA UPIS SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA PREVENTIVNA FIZIOTERAPIJA:
Polazeći od načela ravnopravnosti, te vertikalne i horizontalne prohodnosti kroz obrazovni sustav, studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje imaju:

1. Završen preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije u trajanju od najmanje tri godine (min. 180 ECTS) ili završen stručni dodiplomski studij fizioterapije u trajanju kraćem od tri godine čijim završetkom je stečen stručni naziv koji je izjednačen sa stručnim nazivom stručni prvostupnik/stručna prvostupnica,
2. Prosjek ocjena na stručnom studiju iznad 3,0.
Kandidati koji ne ostvare prosjek ocjena iznad 3,0 mogu ostvariti upis uz pisanu preporuku jednog nastavnika s prethodno završenog studija fizioterapije.
Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru provodit će razredbeni postupak i rangiranje kandidata (NEĆE se provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpDS).

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita, a na temelju rang liste koja će biti sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija iskazanim na tri decimale.

PRIJAVE ZA UPIS NA SVE STUDIJE

Rok za prijavu na natječaj je do 2. 10. 2019. godine, rang lista bit će objavljena na oglasnoj ploči i internet stranici Veleučilišta 4. 10. 2019.
Prijave se podnose putem pošte na adresu: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru
Županijska 50, 32000 Vukovar ili osobno.
Kandidati za upis na studijske programe u kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske prijave na studij podnose putem obrasca objavljenom na internet stranici Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru uz potrebnu dokumentaciju.
Svi pristupnici koji su završili srednjoškolsko/preddiplomsko stručno, odnosno sveučilišno obrazovanje u inozemstvu dužni su dostaviti dolje navedene dokumente:
● Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, ured@hrvatiizvanrh.hr, http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr )
● dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB, svi kandidati koji posjeduju OIB ne moraju dostavljati dokaz o državljanstvu)
● dokaz o promjeni prezimena (dostavljaju kandidati koji ne posjeduju OIB), u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/-la prezime (npr. preslika vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je stavljena bilješka o novome prezimenu u rubrici određenoj za naknadne upise)

– ZA PREDDIPLOMSKE STUDIJE:
– dokaz o završetku svih razreda srednje škole i izvornik ili ovjerenu presliku završne svjedodžbe srednjeg obrazovanja, izvornik potvrde liječnika opće prakse/medicine rada o psihofizičkim sposobnostima (samo za preddiplomski stručni Studij fizioterapije sukladno Pravilniku o ispunjavanju zdravstvenih uvjeta za upis na preddiplomski stručni Studij fizioterapije.)
Završne svjedodžbe kandidata koji su svoje srednje školovanje završili izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
U slučaju općih, gimnazijskih i umjetničkih programa kandidat se javlja Agenciji za odgoj i obrazovanje odnosno kada je riječ o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima kandidat javlja Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za potrebe upisa na visoka učilišta kandidat je dužan dostaviti Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru u roku određenom u natječaju.

– ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ:
diplomu/svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom stručnom/sveučilišnom studiju (ovjerena preslika kod javnog bilježnika ili na visokom učilištu), dopunsku ispravu o studiju (ovjerena preslika kod javnog bilježnika ili na visokom učilištu) ili prijepis ocjena (izvornik).
Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, kandidat ga prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača.
Iznimka je, u slučaju sa svjedodžbama na srpskoj ili bosanskoj latinici. Svjedodžbe na srpskoj ili bosanskoj latinici nije potrebno prevoditi već će se za takve svjedodžbe uvažavati ovjere javnog bilježnika.

UPISI

Upisi će se održati 7. 10. 2019. u terminu od 9 do 15 sati.
Kandidati su pri upisu dužni priložiti sljedeće dokumente:
– 3 fotografije 4 cm x 6 cm
– dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata
– preslika osobne iskaznice/putovnice
– dokaz o uplati participacije (školarine) za studente koji plaćaju studij
– dokaz o uplati naknade troškova upisa

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.

PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA (ŠKOLARINA)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će za redovite studente pripadnike hrvatskog iseljeništva i hrvatske manjine koji u ak. god. 2019./20. prvi put upišu prvu godinu preddiplomskog ili specijalističkog studija na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru u kvoti redovitih studenata, osigurati financiranje troškova financiranja redovitih studenata tijekom trajanja upisanog studijskog programa.
Participacija za studente koji upisuju prvu godinu studija u statusu redovitog studenta, a već su bili upisani u statusu redovitog studenta na istom ili nekom drugom visokom učilištu (ne upisuju prvi puta prvu godinu studija) iznosi:
1. 5.500,00 kuna za preddiplomski stručni Studij trgovine i preddiplomski stručni Upravni studij
2. 9.240,00 kuna za preddiplomski stručni Studij fizioterapije
3. 15.000,00 kuna za specijalistički diplomski stručni studij Preventivna fizioterapija

Naknada troškova upisa iznosi 300,00 kuna.
Participacija u troškovima studija i naknada troškova upisa se uplaćuje na IBAN Veleučilišta: HR4725000091102156476, u pozivu na broj navesti OIB pristupnika.

PRAVO IZRAVNOG UPISA

U skladu sa Sporazumom o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja za hrvatske branitelje, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata te djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i djecu stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, koji su sklopili Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Rektorski zbor, pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta, imaju:
1. hrvatski branitelji iz Domovinskog rata;
2. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata;
3. djeca stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine;
4. djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata;
5. kandidati sa šezdesetpostotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom).

Navedenim kategorijama kandidata omogućuje se upis na studij, bez obzira na položaj na rang-listi pod uvjetom da zadovolje uvjete za upis.
Kandidati su obvezni prilikom prijave za upis priložiti odgovarajuće potvrde nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti u Referadi za studentska pitanja Veleučilišta u Vukovaru, na telefon +385 32 444 693.
Upiti se mogu potražiti i elektronskim putem na adresi: studentska@vevu.hr
Klasa:003-01/19-03/14 Urbroj: 2196-115/19-01-02
U Vukovaru, 2. rujna 2019. godine