Javni natječaj za izbor ravnatelja ZKVH-a

Temeljem članka 35. i 36. Zakona o kulturi (Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021), članka 41., stavak 1. a sukladno člancima 27. i 31., stavak 1. Statuta Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata 01-22/2019 od 12. travnja 2019. s izmjenama i dopunama broj: 01-24/2023 od 5. lipnja 2023. godine, Upravni odbor raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata na mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. stečeno visoko obrazovanje na polju društveno-humanističkih znanosti, na studijama drugog stupnja (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počevši od 10. rujna 2005. godine, ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. rujna 2005. godine;
  2. najmanje pet godina radnog iskustva u području kulture, umjetnosti i znanosti;
  3. visoki stupanj znanja hrvatskog jezika;
  4. da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti ravnatelja, odnosno da nije pravomoćnom sudskom odlukom osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti ravnatelja.

Kandidati su uz prijavu obavezni priložiti:

prijedlog programa rada i razvoja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za mandatno razdoblje

diplomu o stečenom obrazovanju (ovjerena preslika)

dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca iz koje je vidljivo radno iskustvo u struci ili ovjerena fotokopija radne knjižice)

detaljan stručni životopis

uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izdano od strane nadležnog suda – prema prebivalištu kandidata)

uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravomoćnom sudskom odlukom (izdano od nadležne Policijske uprave – prema prebivalištu kandidata)

Očitana osobna iskaznica ili preslika ako ne posjeduje čip

Ispunjavanje uvjeta pod točkom 3. će se provjeravati tijekom razgovora s kandidatom.

Prijave sa životopisom na ovaj Javni natječaj podnose se Upravnom odboru Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata od dana objavljivanja u dnevnom listu Danas, tjedniku Hrvatska riječ i na internetskoj stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, osobno ili poštom na adresu: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Ulica Laze Mamužića broj 22, 24000 Subotica, u zatvorenoj omotnici, obvezno s naznakom »Javni natječaj za ravnatelja«.

Javni natječaj traje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 25. rujna 2023. godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Predsjednik Upravnog odbora

Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata

 

Željko Šeremešić v. r.