N A T J E Č A J ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA DEFICITARNIH OBRTNIČKIH ZANIMANJA TEHNIČKE STRUKE – III. STUPANJ STRUČNE SPREME ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Temeljem članka 11. stavak 1 alineja 2. Odluke o stipendiranju učenika prvih razreda srednjih škola deficitarnih obrtničkih zanimanja tehničke struke („Službeni list Grada Subotice“, broj 46/15, 28/19 i 16/23), Povjerenstvo za  dodjelu stipendija dana  21. srpnja 2023. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA DEFICITARNIH OBRTNIČKIH ZANIMANJA TEHNIČKE STRUKE III. STUPANJ STRUČNE SPREME ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

 

I.

         Dodjeljuje se 30 stipendija.

         Stipendije se dodjeljuju za školsku 2023/2024. godinu i isplaćuju se u deset jednakih mjesečnih obroka. Visina mjesečnog obroka stipendije iznosi 5.000,00 dinara.

        

II.

Stipendiju može ostvariti učenik prvog razreda srednje škole deficitarnih obrtničkih zanimanja tehničke struke, III. stupanj stručne spreme, pod sljedećim uvjetima:

  • da je državljanin Republike Srbije,
  • da upisuje prvi put prvu godinu srednje škole deficitarnih obrtničkih zanimanja tehničke struke –  III. stupanj – kao redoviti učenik.

 

III.

Učenik uz popunjeni obrazac prijave na natječaj obvezatno prilaže sljedeću dokumentaciju:

  1. kratki životopis,
  2. potvrdu o upisu prvi put u prvi razred srednje škole obrtničkih zanimanja tehničke struke kao redoviti učenik,
  3. ovjerene preslike svjedodžbi o uspjehu u svim razredima osnovne škole,
  4. potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti ili Republičkog fonda za mirovinsko i invalidsko osiguranje o nezaposlenosti za roditelje,
  5. ovjerenu izjavu dva svjedoka o broju članova kućanstva i
  6. potvrdu o ukupnom prihodu kućanstva za posljednja dva mjeseca (za zaposlene potvrda izdana od poslodavca, za umirovljenike oba isječka potvrde izdane od strane Republičkog fonda za mirovinsko i invalidsko osiguranje – Područni ured Subotica, ili izvješće banke o izvršenoj isplati mirovine u prethodnom mjesecu, a u slučaju drugih prihoda potvrda izdana od strane nadležnog republičkog poreznog tijela).

Za ostvarivanje bodova po kriteriju socijalno-ekonomskog statusa, učenik bez roditeljske skrbi i/ili korisnici prava na novčanu socijalnu potporu uz prijavu dostavljaju i:

  1. ovjereni preslik Rješenja o smještaju u drugu obitelj,
  2. ovjereni preslik Rješenja o priznavanju prava na novčanu socijalnu potporu, odnosno preslik socijalne anamneze izdane od strane Centra za socijalni rad Grada Subotice.

 

IV.

Povjerenstvo sastavlja rang listu bodovanjem na temelju sljedećih kriterija:

– postignuti uspjeh – maksimalno 50 bodova i

– socijalno-ekonomski status – maksimalno 20 bodova.

V.

Odluku o dodjeli stipendija donosi gradonačelnik na temelju rang liste načinjene od strane Povjerenstva.

Odluka se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Grada.

Učenik komu nije dodijeljena stipendija ima pravo žalbe Gradskom vijeću Grada Subotice u roku od osam dana od dana objave odluke o dodjeli stipendija na internetskoj stranici Grada.

   Odluka Gradskog vijeća po žalbi je konačna.

VI.

Učenik gubi pravo na stipendiju u slučaju da Povjerenstvo utvrdi da je prilikom konkuriranja dao lažne ili neistinite podatke, te je dužan stipendiju u cijelosti vratiti u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti s razlozima raskida ugovora potpisanog od strane gradonačelnika.

Učenik gubi pravo na stipendiju i u slučaju da se tijekom trajanja prvog razreda ispiše iz srednje škole.

U slučaju iz stavka 2. ove točke, učenik, odnosno njegov zakonski zastupnik, dužan je o tomu obavijestiti davatelja stipendije u roku od 8 dana od dana prestanka statusa učenika prvog razreda srednje škole.

Stipendiju koju učenik primi nakon prestanka statusa učenika prvog razreda srednje škole, učenik, odnosno njegov roditelj ili skrbnik, dužan je vratiti davatelju stipendije u roku od 30 dana.

Učeniku koji na polugodištu ima zaključene dvije negativne ocjene, prekida se stipendiranje.

VII.

Nakon pravomoćnosti Odluke o dodjeli stipendija, sklapa se Ugovor o stipendiranju.

VIII.

Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Grada Subotice (www.subotica.rs).

 

 

 

 

 

 

IX.

            Prijava za natječaj može se preuzeti u Gradskom uslužnom centru, odnosno s internetske stranice Grada Subotice: www.subotica.rs.           

Prijave za dodjelu stipendije temeljem ovog Natječaja dostavljaju se u zatvorenoj kuverti, Povjerenstvu za dodjelu stipendija s naznakom Prijava na natječaj za dodjelu stipendije učenicima prvih razreda srednjih škola deficitarnih obrtničkih zanimanja tehničke struke, predajom u Gradski uslužni centar, Subotica, Trg slobode 1 ili poštom.

 

 

X.

            Natječaj je otvoren od 21.07.2023. do 4.08.2023. godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Informacije u svezi Natječaja mogu se dobiti u Tajništvu za društvene djelatnosti Gradske  uprave Subotica, Trg slobode 1, 3. kat/305, ili putem telefona 024-626-883.

Predsjednica

Povjerenstva za dodjelu stipendija,

Jelena Vujović

Projekat podržalo Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice